Björkön i Hjälmaren blir naturreservat

Den 25 september beslutade kommunfullmäktige att göra Björkön i Hjälmaren till ett naturreservat. Björkön blir naturreservat för att bevara den biologiska mångfalden och för att kommunen vill utveckla ön som besöksmål.

Kommunfullmäktige har beslutat att göra Björkön till ett naturreservat för att bevara Hjälmarens lövskogsmiljöer och den artmångfald som finns där. Men också för att ön ska kunna bli ett besöksmål i Hjälmaren. Kommunen planerar att ordna flera angöringsplatser på ön med bryggor och badmöjligheter. Stigar, rastplatser och toaletter kommer även att ställas i ordning så att besökare kan ta sig runt och uppleva ön.

– I och med det här beslutet tillskapar vi ett nytt naturreservat i Örebro. Att som en stark tillväxtkommun tillskapa så mycket nya skyddade naturområden tror jag är unikt. Samtidigt utvecklar vi ännu ett besöksmål i Hjälmaren och öppnar upp för både rekreation, friluftsliv och turism, säger Ullis Sandberg (S), kommunalråd och ordförande i Programnämnd Samhällsbyggnad.

Sällsynt naturmiljö
Björkön är en av de större öarna i Hjälmaren och har en naturmiljö som är sällsynt i Örebro län. På Björkön finns gamla ädellövskogar, yngre lövskogar, öppna betesmarker, våtmarker och vassområden. Den variationen gör att många olika växter, djur och insekter trivs.

– Har du tur kan du få syn på en del av det rika djurlivet på ön, till exempel bävrar, grävlingar, vildsvin och havsörnar. Eftersom ön ligger ganska så ensligt till blir det en fristad för många vilda djur. Och förutom vilda djur så tar vi ut får till ön för att beta. Dom håller de gamla odlingsmarkerna öppna, säger Therese Aremyr, kommunekolog.

Naturreservatet är 476 hektar och omfattar även omkringliggande vattenområde och några mindre öar runt Björkön. På den södra delen av Björkön finns redan idag en angöringsplats med brygga.

källa: Örebro kommun/ arkivbild