Hälften av unga örebroare pluggar vidare på högskola och universitet

De regionala skillnaderna är stora när det gäller ungas intresse att studera vidare efter gymnasiet. Under 2018 hade 46,7 procent av 24-åringarna i Örebro påbörjat en högskoleutbildning. Det är högre än snittet för Örebro län som är 40,6 procent. Det visar en sammanställning från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.

– Statistiken visar att allt fler unga väljer att studera vid högskolan, men att allt färre av dem gör det direkt efter gymnasiet. Kvinnor fortsätter att i större utsträckning läsa vidare, och gapet mot männen ökar, säger Sofia Berlin Kolm, ansvarig utredare för rapporten på UKÄ.

UKÄ har tittat på i vilken utsträckning unga påbörjar högskolestudier och hur intresset för högskolestudier varierar mellan Sveriges län och kommuner. Skillnaderna är stora.
Bland 24-åringarna i Örebro hade 46,7 procent påbörjat en högskoleutbildning. I hela Örebro län var andelen 40,6 procent och i landet som helhet 43,9 procent. I kommunen med högst andel, Danderyd, påbörjade 82,4 procent en högskoleutbildning, medan andelen var 17,4 procent i den kommun som hade lägst övergång.

UKÄ har också tittat på hur föräldrarnas utbildningsnivå påverkar valet att studera vid högskolan. Bland 24-åringar i Örebro län med högutbildade föräldrar hade 63,7 procent påbörjat högskolestudier, jämfört med 68,1 procent i riket som helhet. Motsvarande andel för 24 åringar med lågutbildade föräldrar var 25,2 procent, jämfört med 25,8 procent för riket som helhet.

– Vår analys visar att den sociala bakgrunden inte enskilt förklarar de regionala skillnaderna i övergång till högskolestudier. Geografiska faktorer som avståndet till en högskola kan sannolikt spela roll, liksom de lokala möjligheterna att hitta ett passande jobb om man har en akademisk examen, säger Sofia Berlin Kolm.

källa: Universitetskanslersämbetet, UKÄ

,