Hälso- och sjukvården går minus med en halv miljard

Hälso- och sjukvårdsnämnden beräknar att gå med ett underskott på 500 miljoner under innevarande år. Samhällsbyggnadsnämnden, där kollektivtrafiken ingår, räknar med ett minus på 16,4 miljoner kronor. Folktandvårdsnämndens underskott beräknas vid årets slut bli fem miljoner kronor. Det framgår av Region Örebro läns delårsrapport efter augusti månads utgång.
Delårsrapporten visar att kostnaderna i Region Örebro län har ökat med 5,3 procent under perioden januari – augusti. Motsvarande ökning förra året var 1,7 procents ökning. Antal årsarbetare har under året ökat med 161, främst inom hälso- och sjukvården.

Sammantaget för hela Region Örebro läns verksamhet, inklusive skatter, statsbidrag, finansiella kostnader och intäkter, beräknas ett överskott vid årets slut på 60 miljoner kronor, vilket är 190 miljoner kronor sämre än budget. Det är det lägsta resultatet på flera år, och det uppfyller inte lagens krav på en god ekonomisk hushållning.Ekonomin visar en klar försämring i hela regionsektorn jämfört med förra året. Elva regioner räknar med att gå med underskott i år, förra året gick sex regioner med underskott.

– Prognosen för helåret fortsätter att visa på en mycket allvarlig ekonomisk situation för våra verksamheter, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande. Alla nämnder arbetar nu med de handlingsplaner som styrelsen beställt. Nämnderna ska redovisa åtgärder för en ekonomi i balans.
– Inbromsning av tillväxten i Sveriges ekonomi betyder att ökningen av våra skattepengar kommer att mattas av. Det finns också en internationell oro som påverkar oss. Så det är absolut nödvändigt att vi kommer till rätta med vår ekonomi, för att kunna säkra en god verksamhet även i framtiden.
källa: Region Örebro län
,