Pendlarparkeringar ska underlätta miljösmart resande

På torsdagens programnämnd Samhällsbyggnad presenteras en rapport om möjliga lägen och en strategisk översikt av pendlarparkeringar i Örebro kommun. Rapporten visar var det är möjligt att utveckla parkeringsplatser för att sedan fortsätta delar av resan med kollektivtrafik eller cykel.

-Jag får ofta frågan om hur vi i Örebro kommun arbetar med pendlarparkeringar och hur vi på ett bättre sätt kan skapa möjligheter för att ställa bilen och göra delar av resan via tillexempel tåg eller buss. Som ett led i det strategiska arbetet med att utveckla trafik- och mobilitetslösningar i Örebro kommun så har vi nu tagit fram ett underlag för olika typer av pendlarparkeringar och pekar på vilka platser som kan vara aktuella, säger Ullis Sandberg (S), Ordförande för programnämnd Samhällsbyggnad.

Förutom parkeringar vid Resecentrum och Södra station i Örebro pekas 22 möjliga platser ut för parkeringar. De definieras på tre olika sätt och fyller alla en funktion med smidigare resande och sammanlagd bättre framkomlighet.

-Rapporten föreslår att Örebro ska utveckla pendlarparkeringar, infartsparkeringar och samåkningsparkeringar som är en viktig del i att möjliggöra för fler att åka tillsammans eller att kunna ställa bilen på platser med närhet för byte till buss eller tåg. Det är också ett sätt att skapa en miljö med bättre luftkvalité, minskade bullernivåer och även ett sätt att skapa utrymme för mer jämlika och hållbara transportslag såsom cykel, gång och kollektivtrafik, säger, säger Linda Larsson (C), vice ordförande för programnämnd Samhällsbyggnad.

Kriterier för placering har tagits fram för pendlarparkeringar där god tillgång till kollektivtrafik och cykelmöjligheter är betydelsefulla komponenter.

-Det är viktigt att pendlarparkeringar utformas rätt för att fylla sitt syfte. De behöver vara trygga med god belysning, placeras i närhet av kollektivtrafik med väderskyddad väntkur, ha goda cykelparkeringar samt tillhandahålla tydlig information om kollektivtrafik och cykelvägar, säger David Gelinder (KD) presidieledamot Programnämnd Samhällsbyggnad.

Pendlarparkeringar är en del i att utveckla en växande stad där fler och fler människor förflyttar sig samtidigt och samsas om det gemensamma gaturummet i staden. 

-När vi är fler som reser behöver vi transportera oss på ett smartare sätt. Vi behöver vara medvetna om att den stora effekten inte sker direkt utan ger framförallt resultat när vi är fler örebroare och när vi fullt ut har implementerat en snabb och effektiv kollektivtrafik, säger Ullis Sandberg.

källa: Örebro kommun

, ,