20 miljoner till företag för klimatinvesteringar

Naturvårdsverket har beslutat att ge stöd till åtta nya investeringar för åtgärder med stor klimatnytta i Örebro län inom satsningen Klimatklivet. Totalt får länsprojekten drygt 20,3 miljoner i bidrag. Orkla Foods får drygt nio miljoner kronor.
Pengarna går denna gång främst till energikonverteringar inom lantbruk och livsmedelsindustrin. Investeringar som fått bidrag genom Klimatklivet har hittills minskat koldioxidutsläppen i länet med cirka 49 561 ton per år och i hela landet med 1 298 964 ton per år. Alla åtgärder som beviljas bidrag går i linje med länets Energi- och klimatprogram. Fler projekt kan komma att bli beviljade eftersom Naturvårdsverket fortfarande handlägger ansökningar.

Resor och transporter står fortfarande för en stor del av utsläppen i Örebro län. För att minska utsläppen och nå länets uppsatta energi och klimatmål (samt nationella och internationella mål) krävs satsningar på att öka tillgängligheten till och användningen av förnybara drivmedel.Antalet ansökningar ökar för varje ansökningsperiod och bidrag söks för bland annat övergång från fossila bränslen till biobränslen för uppvärmning, laddstolpar, byte av arbetsmaskiner, tillvaratagande av restvärme och att underlätta framkomligheten för cykeltrafik för omställning till ett fossilfritt samhälle.

Det är Naturvårdsverket som fattar beslut om vilka projekt som ska få bidrag från Klimatklivet. Länsstyrelsen i Örebro läns roll är att främja och informera om stödet och stötta företag, kommuner och andra aktörer på regional nivå som vill söka Klimatklivspengar. Besluten grundar sig på hur stor klimatnytta som investeringarna ger.

källa: Länsstyrelsen Örebro län