Så ska kommunen hitta kompetens hos högutbildade utlandsfödda

Som ett led i arbetet med att säkra personalförsörjningen inom offentlig sektor, kartlägger Örebro kommun och Karlskoga kommun kompetensen hos nyanlända akademiker. Målet med projektet “Den g(l)ömda resursen”, är att ta till vara på den stora potential som finns bland högutbildade utlandsfödda.

Örebro kommun och Karlskoga kommun är största respektive tredje största arbetsgivaren i länet och står likt andra organisationer inom offentlig sektor inför stora kompetensförsörjningsutmaningar. Nationellt beräknar Sveriges Kommuner och Regioner att över en halv miljon personer behöver rekryteras till välfärdssektorn fram till 2026.

Samtidigt visar Arbetsförmedlingens siffror att det bara i Örebro och Karlskoga, finns cirka 800 utomeuropeiskt födda personer med eftergymnasial utbildning som går arbetslösa.

– Vi ser det som naturligt att samarbeta i det här projektet eftersom vi redan idag har en stor gemensam arbetsmarknad och liknande utmaningar, vad gäller såväl kompetensförsörjning som integration och sysselsättning av utlandsfödda. Vi hoppas att projektet leder till ett mindre antal arbetslösa i våra kommuner och att vi ska kunna använda kompetensen hos oss, säger Nima Poushin, förvaltningschef för Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete, Örebro kommun.

källa: Örebro kommun