Regionen: Två miljoner för att hjälpa företag i länet

Världsekonomin har lamslagits under de senaste veckorna genom de effekter, direkta som indirekta, som Coronaviruset inneburit. Konsekvenserna har och kommer bli kännbara för länets företag, i vilken utsträckning och omfattning är i dagsläget svårt att avgöra. En del insatser har redan initierats, såsom en företagsjour samt utökade nationella resurser till Almi, men troligtvis kommer nya behov att uppkomma.
– Vi har kommit igång bra med våra insatser men nu gäller det att ta nästa steg för att mildra effekterna av coronavirusets påverkan för länets små- och medelstora företag. Vi ser redan nu ett kommande behov av riktade insatser, säger Irén Lejegren, Regionråd, Region Örebro län.

Region Örebro län avsätter därför 2 000 000 kronor för behovsstyrda insatser för att mildra effekterna av Coronavirusets påverkan på länets små och medelstora företag. Detta är möjligt då Regionen genomför starka omprioriteringar inom sin budget.

– Insatser som kommer att behövas göras i närtid handlar om att utöka möjligheterna till rådgivning inom Timbanken, verka för kompetensutveckling och kompetensväxling inom besöksnäringen. Det kan även finnas behov av att skapa matchningsinsatser mellan olika branscher, säger Irén Lejegren, Regionråd, Region Örebro län.

Frågor som dessutom snabbt behöver hanteras i rådande situation handlar till stor del om juridiska frågor kring avtal, permitteringar, likviditet samt att eventuellt försätta bolag i konkurs. Pengarna kommer att fördelas där de gör som mest nytta.