Länsstyrelsen: Försiktig optimism om Corona-läget

‑ Försiktig optimism kan skönjas vad beträffar smittskyddsläget i länet, det är naturligtvis oerhört positivt. Men utan att vara en glädjedödare så måste jag påminna om att det inte är över. Vi måste hålla ut och hålla i. Vi får inte tappa respekten för riskerna, säger landshövding Maria Larsson.

Lägesbilden utgår ifrån information som Länsstyrelsen förmedlat till regeringen och uppgifterna kommer från länets kommuner, berörda samhällsaktörer.

Nedan följer Länsstyrelsens bedömning av hur samhällsviktiga verksamheter i nuläget påverkas i Örebro län:

  • Allvarlig påverkan på hälso-och sjukvård samt omsorg inom verksamheter i Örebro län. Läget är fortsatt ansträngt i länets kommuner och smitta finns på särskilda boenden för äldre, LSS-boenden och inom hemtjänstgrupper. Den tidigare akuta bristen på skyddsutrustning kvarstår ej. Behovet av skyddsutrustning på lång sikt är fortsatt stort i länets kommuner. Region Örebro län ser att antalet nya fall i länet avtar och är försiktigt optimistiska vad gäller smittspridningstakten i länet. Antalet inlagda patienter på IVA ökar inte utan har istället varit jämn de senaste veckorna och tenderar minska. Antalet patienter som vårdas på vårdavdelning med anledning av covid-19 har sjunkit de senaste veckorna. Försämrad livskvalité hos äldre och riskgrupper p.g.a. fysisk distansering för riskgrupper och äldre.
  • Betydande påverkan inom handel och industri. Läget är problematiskt för många företag i länet, men har slagit olika hårt mot olika branscher. Värst drabbad är besöksnäringen, hotell- och restaurang, handeln, vissa serviceföretag och transportnäringen för persontrafik såsom taxi- och bussföretag. Minskade transporter, export, import, tillgång till internationell handel och beslut och åtgärder påverkar svenska företag och industrier. Antal varsel och öppet arbetslösa har under en period ökat och är betydligt högre jämfört med samma period 2019.