Gymnasieeleverna har klarat distansutbildningen bra – högre måluppfyllelse än i fjol

Årets avgångsbetyg för gymnasiet ligger bättre än prognostiserat trots distansstudier. Inom de högskoleförberedande programmen är måluppfyllelsen till och med högre än föregående år.

Örebro kommuns gymnasieskolor har hanterat omställningen till distansstudier på ett mycket bra sätt och andel avgångselever med examen är bättre än prognostiserat. Elevernas studieresultat och arbetsmiljö har regelbundet följts upp under tiden för distansstudier. Rektorerna via lärarna, mentorerna och elevhälsan har jobbat metodiskt och effektivt med varje elev. Detta resulterade i en prognos på 92 % av avgångseleverna får en gymnasieexamen. Samma andel som föregående år. 

– Den största utmaningen under en lång period av distansundervisning har varit att stötta de elever som har svårt att hitta egna strukturer för studierna och som har svårt att hänga med. Sociala relationer är svårare att etablera och upprätthålla när undervisningen sker på distans än i det fysiska klassrummet. Det finns även ett fåtal elever som av olika skäl har svårt att ta sig till och vistas i skolan klarar sig bättre när de får studera på distans. Detta är någonting vi kan dra lärdom av till framtiden, säger Mokhtar Bennis, gymnasiechef.

Andel elever med examen på yrkesprogrammen har minskat något och det har varit yrkesprogrammen som haft störst utmaningar i att genomföra undervisning på distans.

– Elevernas trygghet, studiero och undervisningens kvalitet är det som allra mest påverkar hur eleverna lyckas nå målen för utbildningen. Elevernas upplevda nöjdhet med undervisningen har ökat detta läsår och de känner sig också mer trygga än tidigare, vilket ger oss goda förutsättningar att till kommande läsår ytterligare öka måluppfyllelsen på våra gymnasieskolor, säger Mokhtar Bennis, gymnasiechef.

För eleverna på högskoleförberedande program har andelen elever med examen ökat mot föregående år.

– Det är otroligt glädjande att vi ser så bra resultat. Gymnasieskolorna är duktiga på att jobba strukturerat och att tidigt fånga upp elevernas behov av stöd. Dessa resultat visar att man lyckats med detta även under dessa ovanliga omständigheter, vilket är mycket viktigt för att ge årets avgångselever bra förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden och i samhället, säger Elisabeth Malmqvist (C), ordförande i gymnasienämnden.

– Att våra gymnasieskolor inte uppvisar sämre måluppfyllelse efter en så turbulent vår är ett mycket gott betyg åt lärare och elever. I vissa fall är måluppfyllelsen till och med bättre än tidigare. Min förhoppning är nu att vi drar lärdom av den situation vi upplevt och inte bara återgår till den situation vi hade innan pandemin. Med de nya erfarenheterna kan vi tillsammans utveckla en gymnasieskola där distansteknik samverkar med mer traditionell undervisning utan att det på något sätt ska behöva påverka undervisningens kvalitet. Här har vi politiker en uppgift att skapa de förutsättningar en sådan omställning kräver, säger Kent Vallén (S), 1:e vice ordförande i Gymnasienämnden i Örebro.

källa: Örebro kommun