Universitetet startar utbildning till hälso- och sjukvårdskurator

Nästa höst startar en ny utbildning vid Örebro universitet: Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet, en ettårig vidareutbildning för socionomer som vill specialisera sig. Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet omfattar 60 högskolepoäng och ger en yrkesexamen som hälso- och sjukvårdskurator. Efter avslutad utbildning kan man ansöka hos Socialstyrelsen om att få legitimation som hälso- och sjukvårdskurator.

– Det har länge funnits en efterfrågan på möjligheter till påbyggnadsutbildningar inom det sociala området, och detta är ett exempel på en sådan. Etableringen av den här utbildningen ligger helt i linje med universitetets ambition att vidareutveckla utbudet av utbildningar som riktar sig till personer som efter en tid i sitt yrke vill bygga på sin kompetens, det vi brukar kalla livslångt lärande, säger Anna-Karin Andershed, prorektor vid Örebro universitet.

– Bara i Region Örebro län jobbar runt 250 hälso- och sjukvårdskuratorer. Genom att Örebro universitet nu kan utbilda hälso- och sjukvårdskuratorer kan vi möta efterfrågan och säkra det långsiktiga rekryteringsbehovet i regionen, säger Thomas Denk, dekan på Fakulteten för humaniora och socialvetenskap.

Örebro universitet är det tredje lärosätet i landet som får examensrätt för hälso- och sjukvårdskuratorer. Katarina Hjortgren, programansvarig för Socionomprogrammet, tror att samarbetet med Region Örebro län har varit en viktig förutsättning för att utbildningen nu har fått godkänt av Universitetskanslersämbetet, UKÄ.

– Vi har ett nära samarbete med yrkesverksamma kuratorer på regionen, som har varit med i utvecklingsarbetet och planeringen av utbildningen. En annan styrka är att vi har goda möjligheter till tvärprofessionell samverkan med andra professionsutbildningar inom hälso- och sjukvårdsområdet vid Örebro universitet, säger hon.

Den 15 april öppnar antagningen till utbildningen, som startar till hösten. Det finns plats för cirka 20 studenter.

– De som läser till hälso- och sjukvårdskurator kommer bland annat att fördjupa sina kunskaper om sociala faktorers påverkan på hälsan och om sociala konsekvenser av sjukdom. Vi lyfter också rättsliga och etiska frågeställningar inom hälso- och sjukvården och fördjupar oss i metoder och förhållningssätt vid möten med patienter och anhöriga, berättar Katarina Hjortgren.