Bygger en BRO för att stöda länets företag – “stärka nya och befintliga samarbeten”

Business Region Örebro kommer under året att satsa på bland annat ökad service till näringslivet och stärkt marknadsföring av länet.
Inom ramen för Business Region Örebro, BRO, samverkar Region Örebro län med länets tolv kommuner i syfte att underlätta för de aktörer som vill etablera eller utveckla en verksamhet i närområdet.

– BRO är Örebroregionens samarbetsorgan när det gäller tillväxt- och näringslivsfrågor. Det är en gemensam plattform som vi använder oss av dels för att stärka nya och befintliga samarbeten mellan företag som vill växa, dels för att marknadsföra vår region, säger Irén Lejegren (S), ordförande i Region Örebro läns regionala tillväxtnämnd.

– Vi har identifierat sex områden som extra viktiga i jakten på bästa möjliga näringslivs- och företagsklimat. Lyckas vi stärka dessa områden har vi vid årets slut förbättrat möjligheten för nya företag att etablera sig och för befintliga företag att växa, och i förlängningen ger det nya arbetstillfällen till glädje för hela länet, säger Irén Lejegren.

De sex prioriterade områdena är näringslivsservice, marknadsföring och kommunikation, attrahera talanger, investeringsfrämjande, expandera och behålla samt etablering/investering.

– Att ha en gemensam årsplan för tolv kommuner som har vitt skilda förutsättningar och erbjudanden är en utmaning, men det är också en styrka. Genom att se till varje kommuns enskilda förutsättningar kan vi föra fram olika erbjudanden som kompletterar varandra och som tillsammans bildar en helhet. Slutprodukten blir ett starkt och konkurrenskraftigt län, säger Irén Lejegren.