Här är alla gatuarbeten i Örebro – även dammluckor vid slottet ska renoveras

Örebros befolkning växer och därmed behovet av att säkra en alltmer omfattande infrastruktur. Alltifrån brounderhåll till fjärrvärme behövs. I år står bland annat Södra infartsbroarna, Universitetsallén och dammluckorna vid Slottet på tur. Här är en överblick över kommande, planerade större arbeten i centrala Örebro:

Gatorna och åstråket runt Kulturkvarteret ska färdigställas. Gatuarbetena planeras att börja 1 mars och beräknas pågå till vintern 2021/22. Ett stenkast därifrån på Trädgårdsgatan korsningen Nygatan, lägger Eon fjärrvärme vid samma tid. Arbetet ska vara klart till 1 april förutom asfaltering som sker i mitten av april. Eon fortsätter därefter på Nygatan till Manillagatan; den delen ska vara klar till sista september.

– Med så många planerade projekt som har budgetar och tidplaner att följa och som måste genomföras är det inte konstigt att det blir besvärligt för trafikanterna när man sätter igång, även om vi försöker samordna det som går, säger trafikingenjör Stefan Lange. Med samordningen försöker vi minska störningarna i trafiken men måste samtidigt ta hänsyn till trafiksäkerheten och säkerheten för de som arbetar där. Lägg sedan till arbeten som inte är våra och akuta arbeten som ingen har planerat för, så kan det ibland bli lite extra besvärligt.

På Köpmangatan, mellan korsningarna Bondegatan/Rudbecksgatan kommer en vattenledning att bytas ut med start vecka 8 och pågå i två månader.

Dammluckorna i Nåldammen till väster om slottet och i Kvarndammen söder om slottet ska renoveras efter vårfloden. Lastning och lossning av material ska göras på kvällar och helger för att minimera påverka busstrafiken på Storgatan.

Norra sidan av Östra Nobelgatan ska breddas för en säkrare trafikmiljö för skolan som ligger där. Arbetet ska göras under sommaren och vara klart vid skolstarten. På Östra bangatan jämte cykelgaraget vid resecentrum planerar även Eon att byta ut en av sina ledningar.

Mellan universitetsrondellen och Engelbrektsgatan förbereder Örebro kommun tillsammans med Region Örebro län för delsträcka 1 av snabbussarna, som är ett helt nytt kollektivtrafiksystem som kallas BRT (Bus Rapid Transit), med beräknad byggstart i april och sex-sju månader framåt.

Vidare kommer VA-arbeten göras under våren vid Tybble centrum, vid Willys Rudbecksgatan, och vid Hagmarksgatan. Under april transporteras Tybblebron bort till en uppställningsplats för att repareras. Framtida plats för bron är inte bestämd ännu, men målet är att ställa upp den på annat ställe i Örebro. Flytten görs på kvällar och helger för att trafiken ska flyta på.

Pelarreparation på Södra infartsbroarna är en annan prioritet i årets investeringsmedel. Även kantbalkarna behöver repareras, men den åtgärden är inte möjlig att genomföra inom ramen för årets medel. Trafiken leds periodvis om och arbetet görs i omgångar för att det inte ska bli för stora trafikstörningar. Ett VA-arbete i anslutning till Södra infartsbroarna görs också under våren, innan delsträckorna för nya bussystemet börjar – för framkomlighetens skull.

källa: Örebro kommun

,