2,8 statliga miljarder till utbyggt bredband – tre grupper ska prioriteras

En leveranssäker uppkoppling är i många fall helt avgörande för privatpersoner, företag och samhällsfunktioner i dagens Sverige. Ett robust bredbandsnät som når alla delar av länet underlättar för de länsinvånare som vill bo och verka på landsbygden samtidigt som vi som samhälle står bättre rustade att möta kriser likt coronapandemin.
– Jag skulle därför vilja påstå att en utbyggnad av bredbandsnätet är en våra absolut viktigaste framtidsfrågor, säger Nina Höijer (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Regeringen har gett Post- och Telestyrelsen, PTS, i uppdrag att administrera en ny modell för statligt investeringsstöd. Totalt har regeringen avsatt 2,85 miljarder kronor för åren 2020-2025 varav 1,6 miljarder kronor ska betalas ut i år.

– Hur mycket av detta som kommer Örebro län till del vet vi inte, men vi hoppas att de tre prioriterade grupperna som nämnden tagit beslut om, bäst påskyndar det, säger Nina Höijer.

De prioriterade grupperna är:

  • Underlätta för eller påskynda anslutningar till hushåll
  • Underlätta för eller påskynda för näringsliv, företagande och andra verksamheter
  • Ta hänsyn till efterfrågan från slutanvändare

– Vår förhoppning är att dessa prioriteringar ska förstärka den positiva trend vi just nu ser i Örebro län där vi har den fjärde högsta ökningstakten i landet avseende närhet till snabbt bredband. Det är något som skapar goda förutsättningar för att fler ska ansluta sig, säger Nina Höijer.

– Om vi inom Region Örebro län tillsammans med länets kommuner och övriga samverkansparter fortsätter att visa engagemang och driv i frågan samtidigt som länets invånare och företag väljer att ansluta sig när möjlighet ges finns goda förutsättningar att nå de nationella och regionala mål som finns kopplade till bredbandsutbyggnaden, säger Nina Höijer.

,