I morgon börjar gatuarbetet på Rudbecksgatan för snabbussarna

Under året kommer ett gatuarbete ske längs Rudbecksgatan och Universitetsallén, för att anpassa och förbereda gatorna för snabbussar. Byggnationen kommer att påbörjas imorgon, den 6 maj, med etablering och förberedelser inför arbetet. Det kommer att bli vissa störningar längs sträckan, men ett körfält i varje riktning planeras hållas öppet under hela byggtiden.

Det nya kollektivtrafiksystemet som ska införas består av snabbussar med egna körfält, prioritet i trafiksignaler, anpassade hållplatser och hög turtäthet. Projektet är ett samarbete mellan Örebro kommun och Region Örebro län. Nu påbörjas arbetet med att anpassa gatorna längs med sträckorna där snabbussarna ska gå.

– Projektet bidrar till att Örebro kan fortsätta växa på ett hållbart sätt. Om vi alla ska få plats att ta oss fram på gatorna även i framtiden, måste vi transportera oss mer effektivt, säger Henrik Emilsson, projektledare för BRT, Örebro kommun.

– Införandet av snabbussarna är en investering för att förenkla och förbättra alla färdsätt för de som bor och reser både i Örebro och inom regionen, berättar Jan Berglöf, projektledare för BRT, Region Örebro län.

Det här är den första av nio delsträckor som kommer att byggas om mellan år 2021–2025. Arbetet med delsträcka 1, från norr om universitetsrondellen till Österplan, påbörjas den 6 maj och beräknas vara färdigt i december 2021. Entreprenör för arbetet är Brogrund.

Arbetet med delsträcka 1 delas upp i etapper. I den första etappen av gatuarbetet stängs båda körfälten samt gång- och cykelbanan i södergående riktning av. Trafiken leds istället över till motsatt sida av gatan, där ett körfält i varje riktning kommer att hållas öppet. Även gång- och cykelbanan kommer att hållas öppen på ena sidan av gatan.

– Byggtid för den första etappen av delsträcka 1 beräknas vara ungefär 3 månader, sedan kommer man fortsätta arbetet på andra sidan av gatan. Vi har valt den här lösningen för att den totala byggtiden ska bli så kort som möjligt, berättar Philip Kabunga, projektledare för gatuarbetet, Örebro kommun.

Under byggtiden kommer det att finnas tillfälliga övergångsställen och passager längs sträckan, för att gående och cyklister ska kunna korsa vägen. Fordonstrafik kan i korsningen Rudbecksgatan-Studievägen köra ut på Rudbecksgatan eller in mot Sörby och Almby. I korsningen Rudbecksgatan-Hagmarksgatan kommer fordonstrafik att kunna köra in mot Almby, från Rudbecksgatan.

Utöver att förbereda och anpassa gatorna för det nya kollektivtrafiksystemet, ser man även över belysningen längs sträckan.

Samtidigt pågår ett arbete med att byta ut gamla VA-ledningar under Rudbecksgatan, för att slippa gräva upp gatan igen om något år. För att framkomligheten på Rudbecksgatan ska påverkas under så kort tid som möjligt, byter man VA-ledningarna i så nära tid som möjligt till gatuombyggnationen. VA-arbetet, som påbörjades i april, beräknas vara färdigt i juni.

källa/ foto: Örebro kommun

,