Görtz renoverar gårdshus som stått orört sedan 80-talet – blir elva nya lägenheter

Gårdshuset i kvarteret Ölstånkan i centrala Örebro är ett trähus från 1909 med kulturhistoriska värden och en spännande historia. Gårdshuset ska byggas om till elva lägenheter på totalt sex våningar med tillhörande portik, trapphus, entréhall och allmänna utrymmen på bottenvåningen. Görtz Fastigheter äger huset som nu rustas upp.

Företaget Tyréns har i uppdrag att ta sig an de akustiska förutsättningarna i huset som stått obebott sedan 1980-talet och nu ska bli föremål för nya bostäder. 

– Det är lättare att förutsäga ett betonghus, alla detaljer är inte lika kritiska som i ett trähus. Vid ombyggnationen behöver vi dessutom förhålla oss till nybyggnadskrav för ett hus som byggdes med en kravställning från sekelskiftet, säger Alexander Henriksson, akustiker på Tyréns.

Dagens regelverk avseende akustisk prestanda är beskriven i Boverkets byggregler. Byggreglerna har till viss del förändrats men har i sin nuvarande utformning varit relativt lika under de senaste tjugo åren. Reglerna är framtagna för att förhindra ljudrelaterade störningar och säkerställa en god boendemiljö avseende akustik.

– När en bygglovspliktig renovering eller förändring av verksamhet genomförs gäller nybyggnadskraven, vilket många kommuner tyvärr har begränsad kunskap om. I storstadsregionerna har kontroller med ljudmätningar genomförts relativt konsekvent sedan 1990-talet. Först på senare tid börjar områden utanför storstadsregionerna även bli medvetna om de akustiska regelverken. Kontroller och verifieringar blir allt vanligare även om kunskapen i frågan varierar stort mellan kommuner, säger Daniel Wärnelid, uppdragsansvarig akustiker på Tyréns.

Projektet styrs av viktiga detaljer som kräver full närvaro av Tyréns akustiker. Det handlar inte bara om att vara väl insatt i de akustiska regelverken, utan om att spåra händelser på flera olika ritningar tillbaka i historien. Gårdshuset i kvarter Ölstånkan har haft olika funktioner med alltifrån ensamhushåll till olika verksamheter. Huset har också varit föremål för flera bränder och renoveringar – händelser som format byggnadens karaktär och identitet.

– Många är rädda att ta sig an gamla hus, särskilt träkonstruktioner, på grund av den komplexitet det innebär. Ur ett byggnadsakustiskt perspektiv vet vi att de flesta ljudrelaterade problem går att hantera. Problemet är många gånger okunskap och att det då är enklare att riva och bygga nytt. Det ska bli roligt att väcka liv i Ölstånkan igen och bevara fina kulturhistoriska värden till eftervärlden, säger Daniel Wärnelid.

foto: Görtz Fastigheter

,