Bättre betyg på gymnasiet – under perioden med distansundervisning

Årets avgångsbetyg för gymnasiet ligger bättre än prognostiserat trots ett helt läsår med kombinerad när- och distansundervisning. Måluppfyllelsen är högre på både de högskoleförberedande programmen och yrkesprogrammen.

Andel avgångselever med gymnasieexamen på de nationella programmen var i år 94 procent jämfört med 92 procent förra året. Även yrkesprogram och högskoleförberedande program ökade andelen med ett par procent, med 91 respektive 95 procent som klarade examen.

Örebro kommuns gymnasieskolor har tagit sig igenom ännu ett år av mestadels distansstudier på ett mycket bra sätt och andelen avgångselever med godkänd examen är bättre än prognostiserat. Elevernas studieresultat och arbetsmiljö har regelbundet följts upp under året. Rektorerna har via lärarna, mentorerna och elevhälsan jobbat metodiskt och effektivt med varje elev. Det resulterade i att 94 procent av avgångseleverna fått en godkänd gymnasieexamen. Det är ett bättre resultat än de två föregående åren.

– Den största utmaningen under den långa perioden av distansundervisning har varit att stötta de elever som har svårt att hitta egna strukturer för studierna och som har haft svårt att hänga med. Sociala relationer är svårare att etablera och upprätthålla när undervisningen sker på distans än i det fysiska klassrummet. Sen finns det även ett fåtal elever som av olika skäl har svårt att ta sig till skolan och vistas i skolan, som klarar sig bättre när de får studera på distans. Det här är någonting vi kommer att dra lärdom av till framtiden, säger Mokhtar Bennis, gymnasiechef.

Andelen elever med examen på yrkesprogrammen har också ökat och det är ett glädjande besked. Det visar att de undantag och anpassningar vi gjort för yrkesprogrammen har varit lyckosamma och haft effekt.

För de elever som inte riktigt nått fram till målen för ett godkänt betyg finns alltid möjlighet till sommar- och lovskola. I år har fler elever, ca 200 stycken, fått chansen och tagit den möjligheten. Det har bidragit till årets fina resultat.

– Vi vet att elevernas trygghet, studiero och undervisningens kvalitet är det som allra mest påverkar hur eleverna lyckas nå målen för utbildningen. Årets elevenkät visar att elevernas upplevda nöjdhet med både trygghet och studiero har ökat det senaste läsåret. Det har tillsammans med ett mer etablerat pedagogiskt upplägg för undervisningen på distans gett förutsättningar till goda resultat, säger Mokhtar Bennis, gymnasiechef.

– Det är otroligt glädjande att vi ser så bra resultat. Gymnasieskolorna är duktiga på att jobba strukturerat och att tidigt fånga upp elevernas behov av stöd. De här resultaten visar att man lyckats med det även under dessa ovanliga omständigheter, vilket är mycket viktigt för att ge årets avgångselever bra förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden och i samhället, säger Elisabeth Malmqvist (C), ordförande i gymnasienämnden.

– Att våra gymnasielever nått så goda resultat i den här situationen är mycket glädjande och en effekt av det enastående arbete alla inblandade lagt ner för att motverka pandemins effekter så långt det är möjligt. Det har varit, och är, väldigt tufft men med gemensamma krafter har det ändå gått bättre än man kunde ha förväntat sig. Nu gäller att vi håller ut tills pandemin inte längre påverkar oss och fortsatt hittar fungerande lösningar på de problem som kan dyka upp under kommande läsår, och dra lärdom av pandemin, med målsättningen att resultaten ska bli ännu bättre! säger Kent Vallén (S), 1:e vice ordförande i Gymnasienämnden i Örebro.

källa: Örebro kommun/arkivbild