Då börjar andra etappen av bygget för snabbussarna – klart till jul

I maj påbörjades ett gatuarbete längs Rudbecksgatan och Universitetsallén, för att anpassa och förbereda gatorna för ett nytt kollektivtrafiksystem med snabbussar. Den 16 augusti påbörjar Örebro kommun arbetet med etapp 2, som beräknas vara färdig i december 2021.

– Arbetet med den första etappen av gatuarbetet har gått enligt plan och nu förbereder vi för att påbörja den andra etappen av byggnationen, som kommer att ske i norrgående riktning av Rudbecksgatan och Universitetsallén, in mot centrum, berättar Philip Kabunga, projektledare för gatuarbetet, Örebro kommun.

I den andra etappen stängs båda körfälten samt gång- och cykelbanan i norrgående riktning av. Trafiken leds istället över till motsatt sida av gatan, där ett körfält i varje riktning kommer att hållas öppet. Även gång- och cykelbanan kommer att hållas öppen på den sidan av gatan. Under byggtiden kommer det att finnas tillfälliga övergångsställen och passager längs sträckan, för att gående och cyklister ska kunna korsa vägen.

Korsningen Rudbecksgatan-Hagmarksgatan kommer att hållas öppen för fordonstrafik österut från Rudbecksgatan, men stängs för trafik västerut in mot Sörby. Trafiken regleras med tillfälliga trafiksignaler. Utfart från Sörby till Rudbecksgatan sker via andra vägar, exempelvis Hemmansvägen-Studievägen. Övriga korsningar längs sträckan kommer att stängas av för fordonstrafik österut från Rudbecksgatan men hålls öppna för fordonstrafik västerut.

källa/ foto: Örebro kommun

,