Så kan nya Brunnsparken se ut – en plats för lek, aktivitet och kulturmiljöer

Brunnsparken föreslås bli en mer attraktiv plats för alla. Där lek, aktivitet, promenadstråk, kulturmiljöer och utåtriktade verksamheter får ta plats.

– Vi vill likt de önskemål som kommit in att Brunnsparken ska vara en mer levande plats där fler kan uppleva parkens olika möjligheter. Nu skapas förutsättningar för lek, rekreation, motion och kulturella inslag som är viktiga delar i en attraktiv, trygg och hållbar stad, säger Anders Hagström, ordförande byggnadsnämnden.

Mellan 14 september och 12 oktober är detaljplanen för Brunnspaken ute på granskning. En process där allmänhet, fastighetsägare, myndigheter med flera, får möjlighet att ta del av Örebro kommuns förslag om hur den framtida utvecklingen av parken är planerat att se ut.

– Vi är nu i ett skede där vi är redo att lämna detaljplanen på granskning. Vad vi gör är att ta nästa steg i Brunnsparkens 300-åriga historia och addera ytterligare ett historiskt lager i parken; ett lager som vi tror framtida generationer kommer att uppleva som en representation av det moderna 2000-talet. Där hållbara och inkluderande gröna värden vävs ihop med kulturmiljö, lek och hälsa, för att skapa förutsättningar för variationsrika möten och upplevelser, säger Kemal Hoso, 1:e vice ordförande, Byggnadsnämnden.

– Detaljplanen följer planprogrammets ställningstagande från 2016, vilket innebär att de gröna delarna av Brunnsparken blir en allmän stadsdelspark och att tillgängligheten till Brunnsparken ska förbättras. Befintliga byggnader skyddas i planen för dess kulturmiljövärde och planläggs för besöksanläggning eller centrumändamål. Enligt planprogrammets förslag kommer viss kompletterande bostadsbebyggelse planläggas utanför Brunnsparken i söder vid Brunnsgärdesgatan samt vid entrén i norr, säger Erika Kinisjärvi, planarkitekt vid Stadsbyggnad.

När granskningsperioden är över ska detaljplanen vidare på formellt antagande av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige. Vinner den laga kraft är planerad byggstart för omgestaltningen av Brunnsparken under åren 2023-2025.

Bilden är från Tomas Ledins konsert i Brunnsparken, Örebro.

källa: Örebro kommun

Läs mer om Brunnsparken och planerna för området:

https://www.orebro.se/brunnsparken

,