Metoden Sluta skjut införs i Örebro – “ska vara tryggt för alla”

Metoden “Sluta skjut” införs nu i Örebro kommun. Kommundirektören får i uppdrag att teckna en avsiktsförklaring med Polisen och Kriminalvården som tillsammans med kommunen är positiva till arbetsmetoden, skriver kommunen i en information.

– Örebro ska vara tryggt för alla. Att förhindra att barn och unga dras in i organiserad kriminalitet och agera effektfullt mot de som redan hamnat snett är prioriterat för att stoppa gängkriminaliteten. GVI, eller “Sluta skjut”, blir nu ett kraftfullt verktyg för att ta itu med den organiserade kriminaliteten i Örebro kommun, säger John Johansson (S), Kommunstyrelsens ordförande.

“Sluta skjut” är Malmös arbete med metoden GVI som står för Group Violence Intervention. Metoden har visat positiva resultat i ett hundratal amerikanska och europeiska städer för att minska det allra grövsta våldet som begås av kriminella gäng. GVI går ut på att avskräcka individer, ge direkta tydliga konsekvenser och snabbt erbjuda stöd och hjälp för att kunna bryta en kriminell livsstil. Konsekvenser kommer inte enbart riktas mot den som utför våldet, utan alla som kan kopplas till det kriminella nätverket kommer att påverkas.

– Det är väldigt positivt att Örebro tar sig an en strategi som både visat sig fungera i andra kommuner och som också innebär konkreta åtgärder som gör det möjligt för en individ att hoppa av en kriminell livsstil. Det är fortsatt viktigt att samhället prioriterar de förebyggande insatserna som leder till att ingen hamnar i en kriminell miljö från första början, säger Linda Larsson (C), vice ordförande för Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande frågor. 

Regeringen har beslutat att fördela sex miljoner kronor till Brottsförebyggande rådet för att tillsammans med Polisen och Kriminalvården stötta ett antal kommuner som är intresserade av att tillämpa metoden. För att genomföra detta ska organisationerna bemanna upp med en styrgrupp, samordningsfunktion och koordinator. Projektet ska till en början pågå fram till utgången av 2023. Därefter genomförs en avstämning om fortsatt bemanning.

– Det är viktigt att vi tillsammans arbetar för att öka tryggheten i samhället och tar krafttag mot gängkriminaliteten. Sluta skjut har visat på goda resultat i Malmö och det är bra att Polisen får fler strategier för att bekämpa grovt våld och skjutningar, säger Marlene Jörhag (KD), presidieledamot i Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande frågor.

källa: Örebro kommun

,