Det blir ingen folkomröstning om superbussar – saknas 900 namnunderskrifter

Det har inte kommit in tillräckligt med underskrifter i folkinitiativet mot kollektivtrafiksystemet BRT för att frågan om folkomröstning ska tas upp i kommunfullmäktige. Det framgår efter att kommunen granskat samtliga underskrifter. 

Den 12 oktober lämnades det in en namninsamling till Örebro kommun från företrädare för Liberalerna, Sverigedemokraterna, Örebropartiet samt ”Trafikupproret”. Syftet var att få till en folkomröstning om Bus Rapid Transit (BRT), kollektivtrafiksystemet som är under uppbyggnad i kommunen. 

– Kommunens granskning visar att det inte finns tillräckligt med underskrifter som uppfyller kommunallagens krav för att väcka frågan om folkomröstning i kommunfullmäktige. Det kan vi se redan nu, även fast granskningen ännu inte är helt färdigställd. Granskningen har varit grundlig och har hittills tagit cirka 450 arbetstimmar att genomföra, säger kommundirektör Peter Larsson.

Enligt kommunallagen krävs att tio procent av de röstberättigade har gett sina namnunderskrifter inom en sexmånadersperiod, för att frågan om en kommunal folkomröstning ska väckas i kommunfullmäktige. Underskriften ska vara skriftlig, ange den aktuella frågan “Jag kräver en folkomröstning om BRT, så kallade superbussar i Örebro kommun”, samt innehålla namnteckning, datum för namnteckning, namnförtydligande, personnummer och adress.

Det har genomförts en manuell granskning av samtliga underskrifter. Utöver det har det gjorts en kontroll mot folkbokföring, eftersom det endast är invånare som är folkbokförda i Örebro kommun som är godkända för ett folkinitiativ i kommunen. 

– Cirka 10 500 av de dryga 15 000 inkomna namnunderskrifterna har godkänts vid granskningen. De som inte godkänts har underkänts på grund av att de varit dubbletter, personer som bor i annan kommun än Örebro eller underskrifter med ofullständiga uppgifter. Om till exempel ett personnummer inte varit komplett, inklusive sista fyra siffrorna, underkändes underskriften. Likaså om underskriften var gjord tidigare än sex månader före inlämningsdatumet, säger Johan Hellsten, ansvarig för granskningen.

Slutgiltigt resultat för granskningen av namninsamlingen fastställs vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 december, men redan nu går det alltså att se att det inte finns tillräckligt med underskrifter för att frågan om folkomröstning ska väckas i kommunfullmäktige. Granskningen visar att det saknas minst 900 namnunderskrifter.

källa/foto: Örebro kommun

,