Länsstyrelsen har en plan vid översvämningar i Örebro

En omfattande översvämning i Örebro tätort skulle innebära en stor påfrestning för samhället. För att minska risker och konsekvenser vid en eventuell översvämning har Länsstyrelsen i Örebro län tagit fram en riskhanteringsplan.

Örebro tätort är ett av 25 områden i Sverige med betydande översvämningsrisk enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Om tätorten svämmas över skulle det kunna innebära stora skador på bland annat viktiga trafikleder och bostadsområden. Det skulle också kunna innebära att samhällsviktig verksamhet drabbas. Genom planen får Örebro tätort bättre beredskap mot översvämningar, vilket även kan ha en positiv effekt för andra delar av länet.

– Det känns bra att vi nu har en beslutad plan som är förankrad med aktörer i länet. Under höstens remissrunda har vi fått in många synpunkter, frågan väcker stort engagemang. Det bådar gott när vi nu ska påbörja arbetet med åtgärder utifrån planen, säger Christian Tunelind, Vattenvårdshandläggare på Länsstyrelsen.