Örebro vill skapa en plan för uteserveringarna

Örebro kommun vill skap en plan för stadens uteserveringar. Syftet är att skapa en ökad tydlighet och förutsägbarhet för både restauratörer, fastighetsägare, Örebro kommun och andra som på något sätt berörs.

-En levande stadskärna har stor betydelse för Örebros attraktivitet. Restaurangers och caféers möjlighet till uteserveringar är en viktig del för att staden ska upplevas attraktiv och levande. Det är viktigt med goda förutsättningar för näringslivet och vi har försökt ta hänsyn till många olika aspekter. Vi vet att det finns olika meningar om vad som är de bästa lösningarna och vi tror det finns stort intresse att svara på remissen, det är också därför vi vill gå ut med informationen i god tid, säger Ullis Sandberg (S) ordförande Programnämnd samhällsbyggnad.  

Örebros stadskärna är en plats där många människor vistas och mycket av livet i staden sker. Det är flera intressen och aspekter som behöver tas tillvara i de nya riktlinjerna; exempelvis möjligheter till evenemang, demonstrationer, torghandel, lek, sittplatser eller hur framkomligheten påverkas för fordon och funktionshindrade.

-Det är viktigt att Örebros centrum är levande och tillgängligt för alla örebroare. Den allmänna platsen är örebroarnas gemensamma yta och det är flera intressen som behöver tas tillvara. Nya riktlinjerna och kvalitetskrav ger restauratörer, fastighetsägare och andra goda möjligheter att få långsiktiga och förutsägbara förutsättningar att bidra till en levande och attraktiv stadskärna, säger Linda Larsson (C) vice ordförande.  

De reviderade kvalitetskraven och riktlinjerna anger vilka krav som ställs för att anpassa uteserveringen så den inte är i vägen för, eller utgör hinder, för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga, övriga gångtrafikanter, bilar, transporter eller räddningstjänst. Riktlinjerna tar även hänsyn till omgivningens karaktär och funktion och hur uteserveringen samspelar med till exempel intilliggande fasad, gatan och passager.

-De senaste åren har Örebro och livet stadskärnan utvecklas mycket. Fler restauranger har bidragit till utvecklingen och gett stadens gemensamma ytor liv och rörelse. Etablerade restauranger tillför mycket men vi ser också gärna fler Foodtrucks eller serveringar av mer ambulerande karaktär som tillför mångfald i matutbudet samtidigt som det kan levandegörande platser, säger David Gelinder (KD) presidieledamot Programnämnd samhällsbyggnad.  

Dessa kvalitetskrav och riktlinjer gäller för uteserveringar som anordnas på allmän plats i Örebro kommun. Kvalitetskraven och riktlinjerna syftar till att definiera var serveringsytor får finnas och hur de ska utformas för att tillsammans med den övriga stadsmiljön utgöra en attraktiv helhet.

Flera uteserveringar finns på platser som är i privat ägo, dvs på kvartersmark. Kvalitetskraven och riktlinjerna gäller inte på kvartersmark, men fastighetsägare samt café- och restaurangägare uppmanas att utgå från dessa kvalitetskrav och riktlinjer för uteserveringar även på mark som inte är allmän för att skapa en god helhet i stadsmiljön.

källa: Örebro kommun/ arkivbild

, ,