Järntorget kan bli tryggare och “mer inkluderande”

Järntorget har goda förutsättningar att bli ett tryggare och mer inkluderande torg. Det visar en helhetsanalys av Järntorget, som ska fungera som ett underlag för framtida arbete med Järntorget.

– Nu har vi fått ett bra och intressant underlag med en helhetsanalys av hur vi kan utveckla Järntorget till en tryggare och mer inkluderande plats. Jag har gett förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på hur vi konkret kan arbeta vidare med analysen som underlag. Det kommer krävas olika insatser på både kort och lång sikt och vi behöver involvera flera aktörer än stadsbyggnadsförvaltningen, säger Ullis Sandberg (S) ordförande Programnämnd samhällsbyggnad.

Under våren fick örebroarna möjlighet att svara på en enkät om hur de upplever Järntorget och vilka möjligheter och utmaningar de ser med torget. Fler än 1200 personer svarade på enkäten, både från olika åldersgrupper, kön och från olika delar av Örebro.

– Det framkom bland annat att torget upplevs som otryggt under den mörka tiden av dygnet och året, men att det finns många förhoppningar om ett vackert och levande torg. Engagemanget visar att örebroarna bryr sig om sitt torg, men att dagens utformning gör att många endast passerar. Örebroarnas upplevelse av torget påverkas också mycket av rykten och andras uppfattningar om torget, säger Anne Hernandez Pettersson, strateg för planering av stadsmiljö.

källa/ foto: Örebro kommun/ arkivbild

Läs hela analysen om Järntorget här:

https://www.orebro.se/download/18.4d8f34da17ee36fb1ebc3c/1644828363544/Analys%20av%20J%C3%A4rntorget%20-%20att%20skapa%20ett%20tryggt%20och%20inkluderande%20torg.pdf

,