Sex extra miljoner för att återuppta viss länstrafik med buss

Länets kollektivtrafik ska stärkas och utvecklas. Som ett led i detta beslutade regionstyrelsen på onsdagen om en extra satsning på kollektivtrafiken om sex miljoner kronor. Regionstyrelsen ska dessutom återkomma med ett förslag om en årlig ekonomisk förstärkning på tio miljoner kronor från och med nästa år.
– Det tillskott vi nu ger kollektivtrafiken gör att vi kan återuppta en del av den trafik som drogs in i slutet av förra året. På så sätt återupprättar vi möjligheten till busspendling i flera delar av länet, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande.

I samband med tidtabellskiftet i december 2021 reducerades Länstrafikens utbud av kollektivtrafik i vissa delar av länet av besparingsskäl då stora ekonomiska underskott hotade. Inför trafikreduceringen gjordes noggranna analyser för att bland annat ta reda på var resandet var lågt och var det gick parallell tågtrafik. Nu vill regionstyrelsen återta en del av den borttagna trafiken, den del där behovet är allra störst.

– I första hand kommer trafikförsörjningsprogrammet och de analyser som gjorts att vara utgångspunkten för beslutet om vilken trafik som ska återupptas. Sen kommer naturligtvis också synpunkter från Länstrafikens resenärer att spela in, säger Behcet Barsom (KD), vice ordförande i regionstyrelsen.

– För oss är det viktigt att kunna återinföra delar av de borttagna busslinjerna, inte minst på landsbygden, säger Charlotta Englund (C), regionråd.Enligt regionstyrelsens beslut är det samhällsbyggnadsnämnden som ska fatta beslut om hur turtäthet, linjedragning och trafikering ska utformas.

– De sex miljoner kronor vi fattade beslut om i dag är en engångssumma. Men inför framtiden har vi för avsikt att återkomma med en årlig förstärkning av kollektivtrafiken på tio miljoner kronor för att på så vis skapa långsiktighet, säger Andreas Svahn.
,