Nu skapas två nya naturreservat – i Kvinnerstatorp finns 24 hotade arter

Länsstyrelsen i Örebro län bildar två nya naturreservat, Kvinnerstatorp i Örebro kommun och Limstensgruvorna i Lekebergs kommun. Dessutom blir naturreservatet Dragtjärn i Lindesbergs kommun större.

Kvinnerstatorp ligger i anslutning till två kalkbrott och naturvärdena i området är till stor del knutna till den rika kalkförekomsten. Många sällsynta kärlväxter och svampar som gynnas av den kalkrika miljön trivs i området. Såhär års blommar rikligt med blåsippa och senare i sommar kan det dyka upp orkidéer som purpurknipprot och skogsknipprot. Speciell för området är den lilla sällsynta hällebräckan som är ettårig och behöver kala hällmarker för att klara konkurrensen från andra arter. I Kvinnerstatorp har 24 rödlistade, hotade, arter noterats som som raggtaggsvamp, violgubbe, grangråticka och bullspindling.