Företagarna: Dagens unga måste ges möjlighet att bli nästa generations företagare

”Säg det nu i kör, ett, två, tre: 
Kära du. låt dig inte distraheras av oss, 
du har nog att göra med att köra, och 
vi har det bra, vi här bak i bilen 
och vill ej va’ med om nå’n krock!” 

Siw Malmkvists sjöng avrådande redan 1959 men när det kommer till utbildningspolitik så är så gott som alla baksäteschaufförer. Och risken för krock är skyhög. Alla har ju någon gång gått i skolan, men samtidigt blir det alltmer uppenbart att den skola som varit har svårt att stå som modell för den skola som behövs framöver. Även arbetsmarknaden förändras i allt snabbare takt och sedan 1990 har 4 av 5 nya jobb skapats i små och medelstora företag. 

I Örebro län arbetar 12 761 personer i företag med högst 49 anställda. Om småföretagen ska kunna fortsätta anställa och skapa välstånd måste dagens unga ges möjlighet att bli nästa generations företagare, men också utbildas att få den kompetens företagen kommer att behöva.    

Småföretagen har var för sig små behov, men samlat är behovet av kompetens mycket stort. Svårigheten att hitta lämplig arbetskraft är företagens största hinder för att växa och inom många branscher väntas bristen bli alltmer katastrofal. Dagens unga måste därför rustas för den framtida arbetsmarknaden där behovet av kompetens är föränderligt.  

Avgörande för att förbereda eleverna inför framtidens arbetsmarknad är att samverkan mellan utbildningsväsendet och företagen fördjupas och systematiseras. För att kunna göra välinformerade studieval och förstå var jobben finns, behöver eleverna nås av kontinuerlig information om arbetsmarknaden och utbildningarnas kvalitet och utfall.  

Återinförandet av obligatorisk prao för högstadieelever är ett välkommet steg i rätt riktning. Prao ger elever en första kontakt med arbetslivet och ökar förståelsen för arbetslivets förväntningar. För att underlätta för företagen att ta emot praoelever och samtidigt maximera nyttan för eleverna uppmanar vi däremot kommunen och friskolornas huvudmän att ta fram en modell för en småföretagarvänlig prao.  

Slutligen måste entreprenörskap vara ett avgörande inslag i elevernas skolgång. Det förbereder dagens unga inför klivet att en dag själva bli företagare, och ger dem det som rekryterande företag säger är viktigast: självgående och ansvarstagande individer med rätt attityd.  

Runt om på skolorna råder nu sommarlov, men en stor del av landets småföretagare jobbar på och det finns ingen anledning att vänta. Nu gör vi en plan.  Tillsammans kan vi göra Örebro län fortsatt jobbskapande och välmående. 

Eva Cooper, regionchef Företagarna Örebro län

Anna Libietis, expert utbildning och kompetensfrågor, Företagarna 

,