Nu rustas fasaden på S:t Nicolaikyrkan – beräknas kosta mellan 30 till 40 miljoner kronor

Just nu pågår renovering av kalkstensfasaden på S:t Nicolai kyrka. Det är ett miljonprojekt med mål att bevara kyrkan och dess värdefulla kulturarv, med anor från 1200-talet, meddelar Svenskan kyrkan i Örebro.

I över 1000 år har kalksten använts som byggnadsmaterial i Sverige. Örebro län var tidigare centrum för kalkstensbrytning, så det är inte förvånande att det återfinns på många äldre byggnader i stan.

Några av dessa är S:t Nicolai kyrka och Nikolai församlingshem. Tidens tand har dock påverkat byggnadernas fasader och de behöver ses över. Båda byggnaderna är kulturskyddade enligt Kulturminneslagen, så det finns regler att följa.

I år har arbetet med kyrkans kalkstensfasad börjat. Det kommer att pågå mellan tre och fyra år.

– Vi ska åtgärda de förhållandevis omfattande skador som finns. Det innebär att vi ersätter vittrad fasadsten. Det blir även ny fasaddekoration till den södra huvudentrén, en ny Kristusstaty, nya blomlister och änglar samt nya blommor på småtornen, säger Rune Lundkvist, fastighetsförvaltare inom Svenska kyrkan Örebro pastorat.

Allt arbete måste godkännas av Länsstyrelsen och det övervakas av antikvarie.

Den nu pågående renoveringen av S:t Nicolai kyrkas fasad beräknas kosta mellan 30 och 40 miljoner kronor. Arbetet bekostas till cirka 75 procent av statliga bidrag, som pastoratet sökt i form av kyrkoantikvarisk ersättning inom Strängnäs stift.

Fasaden på Nikolai församlingshem renoverades 2019–2021. Det arbetet kostade cirka 10 miljoner kronor. Länsstyrelsen beviljade bidrag med hälften och resten stod Örebro pastorat för.

källa/ foto: Svenska kyrkan/ Rune Lundkvist

,