Moderaternas valprogram för regionen: “långsiktiga satsningar på medarbetarna”

I dag presenterade moderaterna i Region Örebro län sitt regionpolitiska valprogram. Moderaternas oppositionsråd Sebastian Cehlin och Anna Nordqvist redogjorde för de satsningar och prioriteringar som görs i valprogrammet. 

-Vi vill göra långsiktiga satsningar på medarbetarna under kommande mandatperiod. Pengarna ska gå till att förbättra villkoren och arbetsmiljön för vårdpersonalen i Region Örebro län. Om vi ska kunna behålla medarbetare och rekrytera nya medarbetare måste Regionen vara en modern och attraktiv arbetsgivare. Regionen behöver en hållbar schemaläggning där medarbetarna i större utsträckning får vara med och påverka, det handlar om satsningar på fortbildning och om att utveckla det lokala ledarskapet. Medarbetare och chefer måste tillsammans få större möjlighet att påverka och utveckla verksamheten. Vårdverksamheternas fokus ska alltid ligga på att möta patienter, säger Sebastian Cehlin.

-Självklart ska erfarenhet och kompetens också synas i lönekuvertet. Därför inkluderar vår satsning på medarbetarna en erfarenhetspott till personal som jobbat länge inom vården, fortsätter Sebastian Cehlin.

-Ett verksamhetsområde som vi särskilt prioriterar är intensivvården. Idag är situationen ohållbar. Intensivvården är en oerhört viktig del av ett akutsjukhus. Trots det sommarstängde den styrande (S)-majoriteten intensivvården på Lindesbergs lasarett på grund av platsbrist. Närmare hälften av de vårdplatser som finns på USÖ kan inte bemannas. Vi vill att Regionen jobbar för att få specialistsjuksköterskeutbildning inom intensivvård till Örebro universitet. Vi vill även se över möjligheten att utforma en lönemodell som premierar erfarna specialistsjuksköterskor, säger Sebastian Cehlin. 

-Vårt valprogram fokuserar också stort på primärvården. Idag brister tillgängligheten. Här ska våra satsningar gå till att stärka telefontillgängligheten och de digitala verktygen. I dagens digitaliserade värld borde det vara självklart att kunna boka både samtals- och besökstid hos vårdcentralen via nätet. Samtidigt ska det också vara möjligt att kunna nå sin vårdcentral via telefon under hela dagen, säger Anna Nordqvist.

-Vi vill också satsa på vårdcentralen som arbetsplats. Det ska vara attraktivt att arbeta på en vårdcentral. Till exempel måste den administrativa bördan minska för de distriktssköterskor och distriktsläkare som arbetar på vårdcentralerna så att de får mer tid att ägna åt patientmöten. Det blir också lättare att rekrytera och behålla fasta läkare om vårdcentralerna är uppskattade arbetsplatser, fortsätter Anna Norqvist

– Ett annat område vi prioriterar är barn- och ungdomspsykiatrin. Även här är tillgängligheten ett problem och framför allt utredningsfasen är väldigt lång. Genom att införa vårdval BUP skulle Regionens egen barn- och ungdomspsykiatri få hjälp av andra aktörer att korta köerna och se till att många fler barn och ungdomar med psykisk ohälsa kan få hjälp mycket snabbare. Samarbetet mellan BUP, primärvård, elevhälsa, socialtjänst med flera måste bli bättre. Vi vill också rusta vårdcentralerna med fler kuratorer och psykologer för att öka tillgängligheten till hjälp och stöd för den som mår psykiskt dåligt, säger Sebastian Cehlin.

-Vi vill också göra stora satsningar på specialistsjukvården generellt. Här prioriterar vi pengar till att korta köerna, till att stärka de tre sjukhusen och till kvinnosjukvården. Fler vårdplatser behövs och framför allt måste vårdplatserna kunna hållas öppna. Regionen måste satsa på bristyrkesgrupper som exempelvis operationssjuksköterskor, de fyller en viktig och central del i operationsteamet. En del av satsningen ska också gå till att stärka förlossningsvården och kvinnosjukvården. Vi behöver också fler vårdplatser inom förlossningsvården. Det råder fortfarande förlossningskris i hela Sverige och vi måste vidta åtgärder, avslutar Anna Nordqvist.

källa: Moderaterna Region Örebro län

,