Tre konstverk från årets Open Art blir kvar i staden

I Örebros offentliga rum finns spår från tidigare biennalår i form av permanenta skulpturer och även denna gång kommer Örebro kommun att köpa in konst från sommarens stora konsthändelse Open Art. “I år blir det inte mindre än tre konstverk som köps in som en del i det strategiska arbetet med stadsutveckling, där konsten bidrar till att stärka platsers identitet och attraktionskraften i kommunens utomhusmiljöer”, uppger Örebro kommun.

Urvalet har gjorts av Konstnärliga rådet, där de viktigaste aspekterna som har lyfts fram är konstnärlig kvalitet och relevans idag och över tid. En mångfald vad gäller konstnärliga uttryck eftersträvas i urvalet och hänsyn tas även till möjliga placeringar. I Konstnärliga rådet finns representanter från Stadsbyggnad, Tekniska förvaltningen, Open Art och Örebro konsthall. Konstverken som köps in kommer att ingå i Örebro kommuns konstsamling.

Från årets upplaga av Open Art har Konstnärliga rådet beslutat att köpa in tre konstverk med följande motiveringar:

Ichnotechno (machines that leave traces)

Konstnär: Sidsel Bonde
Material: betong

Motivering

“Ichnotechno kan sägas visa hur samtidens teknik sätter påtagliga spår i landskapet och verket har en tydlig anknytning till det forna jordbrukslandskapet i Örebro som också utgör platsen för den tänkta placeringen.”

Sidsel Bondes verk inbjuder besökaren att kliva in i mönstret och vandrande repetera ett hjul i rörelse. Verket visar människans inverkan på platser och den runda formen bryter på ett spännande sätt dagens tillrättalagda strukturer med raka linjer av plattor och byggnadslinjer.

Ichnotechno är tänkt att placeras på torget Tunet i Södra Ladugårdsängen.

Om konstnären

Sidsel Bonde är konstnär och grafisk designer. Hon arbetar platsspecifikt med skulptur och installationer i jordbrukslandskap och med konstnärliga och experimentella publikationer. Sidsel Bonde är utbildad vid Konstakademien i Köpenhamn respektive Bergen och verksam i både Norge och Danmark. Hon har deltagit i flera internationella utställningar och residensprogram med fokus på ekologi och klimatkris.

Tresamhet

Konstnär: Jelena Rundqvist
Material: Brännlyckan marmor

Motivering

”Verket har en stark integritet och verkets relevans är också kopplad till den lokala förankringen vad gäller såväl materialval som konstnärens lokala anknytning. Verkets konceptuella kvaliteter äger en tidlös karaktär och samtida relevans – både dagens och framtidens publik kommer kunna identifiera sig med verkets frågeställningar. En annan viktig kvalitet erbjuder verkets interaktiva karaktär.”

Tresamhet kan användas som sittmöbler, men är också en metafor för det bagage som kan finnas i kärleksrelationer; livet innan en blev två, ett barn från ett tidigare förhållande, en person som bara den ena vet om, eller misstanken om den. För konstnären finns det här maktspelet också närvarande i den konstnärliga processen, i arbetet med materialet och för de som ska möta konstverket.

Konstnärliga rådet ser flera möjliga platser för Jelena Rundqvists verk. Beslut om placering kommer att fattas under hösten 2022.

Om konstnären

Jelena Rundqvist arbetar gränsöverskridande mellan konst, form och koreografi. Rumslighet i relation till objekt, kropp och rörelse är genomgående närvarande i hennes arbeten, som ofta har en inneboende performativitet. Hon gör fysiskt brukbara skulpturer som får funktion och betydelse i mötet med användarna. Jelena Rundqvist har en MA i koreografi och performativa praktiker från Dans- och Cirkushögskolan. Hon bor och arbetar i Örebro.

Musical Crosswalk

Konstnär: Håkan Lidbo
Material: Ljudverk

Motivering

”Med små medel väcker verket frågor och utmanar våra invanda föreställningar om den vardagliga offentliga miljön. En annan värdefull kvalitet erbjuder verkets interaktiva karaktär.”

Lidbos musikaliska övergångsställe överraskar och tillför ett oväntat element till det offentliga rummet. Ljudkonstverket syftar till att förbättra säkerheten och uppmärksamheten för både synskadade och seende, med musik som synkroniseras med klicket i ljudboxarna. Musiken är komponerad för att motsvara och förhöja de akustiska egenskaperna som redan finns hos övergångsstället.

Konstverket kommer att installeras vid övergångsstället mellan Slottsparken och Hamnplan.

Om konstnären

Håkan Lidbo är musikproducent, konstnär och innovatör. I sitt konstnärskap utforskar han brytpunkterna mellan konst, musik, vetenskap, teknologi och samhälle. “Som konstnär ställer jag frågor om hur vi ska utforma våra städer. Ska de bara vara så säkra och bekväma som möjligt, platser för boende, arbete och konsumtion, med offentliga utrymmen designade för att optimera transporterna mellan dessa funktioner? Eller kan staden optimeras för kultur, sociala interaktioner, utmaningar och nya idéer?”

foto: Sofie Isaksson

Jurygruppen består av:

  • Kata Wennberg, konsthallschef, Örebro konsthall
  • Elin Hagström, konstintendent, Örebro konsthall
  • Michael Andersson, konstintendent, Örebro konsthall
  • Jun-Hi Wennergren Nordling, konstintendent, Örebro konsthall
  • Anne Hernandez Pettersson, stadsmiljöstrateg, Stadsbyggnad
  • Peder Hallkvist, stadsarkitekt, Stadsbyggnad
  • Erica Ek, stadsbyggnadsantikvarie, Stadsbyggnad
  • Tina Andersson, landskapsarkitekt, Stadsbyggnad
  • Magnus Carlberg, enhetschef, Tekniska förvaltningen
  • Elin Persson, enhetschef, Open Art
,