Här bildas tre nya naturreservat i länet

Länsstyrelsen bildar tre nya naturreservat; Mossaberget i Laxå kommun, Rasbackstjärn i Lindesbergs kommun samt Rällsälven och Bredsjöbäcken i Ljusnarsbergs kommun. Dessutom blir naturreservatet Liaskogen i Lindesbergs kommun större. Tillsammans bidrar områdena till att binda ihop värdefulla livsmiljöer i naturen.   

– De nya naturreservaten bidrar till att ytterligare stärka länets biologiska mångfald. Tillsammans med frivilliga hänsyn i det brukade landskapet skapar reservaten en slags grön infrastruktur för naturen, där djur och växter får större sammanlänkade områden att leva i. Genom de här besluten skapas ett varaktigt skydd för särskilt värdefull natur, där till exempel kräsna hackspettar och musslor kan trivas, säger Johan Karlhager, enhetschef Naturskydd, Länsstyrelsen.